Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Bedrijvenpresentatie Nederland BV  ten aanzien van alle lease websites die onder ons beheer en eigendom zijn op het volgende:

De websites en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van  Bedrijvenpresentatie Ned BV.

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van onze websites worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze websites mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrijvenpresentatie Ned BV.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Bedrijvenpresentatie Ned BV aan de samenstelling van de websites besteedt, is het mogelijk dat informatie (waaronder mede begrepen prijs en eigenschappen van aangeboden artikelen) die op de websites wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de websites wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Bedrijvenpresentatie Nederland BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, heeft Bedrijvenpresentatie Ned BV echter geen invloed op informatie en/of berichten die door gebruikers van de websites via het internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links op de websites leiden naar websites buiten het domein van Bedrijvenpresentatie Ned BV welke geen eigendom zijn van ons, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Hoewel Bedrijvenpresentatie Ned BV uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, heeft zij geen invloed op de inhoud en het functioneren daarvan, noch op de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Onze klanten zijn volledig zelf verantwoordelijk voor de teksten en foto's op de gehuurde website. Het is onmogelijk voor onze klantenservice om continu alle websites te monitoren. Wordt er inbreukmakende, schadelijke of illegale informatie getoond op deze website stuurt u dan een e-mail naar info@bedrijvenpresentatie.nl of neem contact op via onze contactpagina. Wij gaan indien de melding terecht is onze klant hierop aanspreken op de geplaatste informatie en hem / haar verzoeken deze informatie te verwijderen.

Bedrijvenpresentatie Nederland BV hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen, teksten, pagina's en databases van haar websites.

Bedrijvenpresentatie Ned BV heeft bij meningsverschillen het laatste woord daar kan niet over worden gecorrespondeerd.
Bedrijvenpresentatie Ned BV kan zonder opgaaf van redenen de samenwerking ontbinden.

PDF Bestand